საჭადრაკო ტურნირი(24.05.11)

სკოლა ,,ოლიმპი’’ ცდილობს, განავითაროს ჭადრაკის სწავლების მიმართულება სკოლაში. ამ მიზნით 2010–2011 სასწავლო წლის დასასრულს, აპრილსა და მაისში, ჩატარდა საჭადრაკო ტურნირები კლასებში, ხოლო –– მაისს ჩატარდა შიდასასკოლო ჩემპიონატის დასკვნითი ტური, რომელსაც წარმართავდა სკოლა ,,ოლიმპის’’ ჭადრაკის პედაგოგი, ეროვნული ოსტატი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, თბილისის ხუთგზის ჩემპიონი მამაკაცთა შორის, ბ–ნი გივი გოგიჩაიშვილი.
დასკვნით ეტაპზე მონაწილეობდა 16 მოსწავლე. 2010–2111 სასწავლო წლის სკოლის ჩემპიონობა ჭადრაკში მოიპოვა ანა მელიამ. მეორე ადგილზე გავიდა ვანო შოშიაშვილი, ხოლო მესამე ადგილს დასჯერდა გიორგი კალანდაძე. ტურნირის ყველა მონაწილეს სკოლის ადმინისტრაციამ გადასცა სამახსოვრო სიგელები, პირველ, მეორე და მესამე ადილზე გასულებს გადაეცათ საპრიზო მედლები.

სკოლა ,,ოლიმპი’’ ულოცავს ანა მელიას, ვანო შოშიაშვილს და გიორგი კალანდაძეს მოპოვებულ წარმატებას!

ფოტო გალერეა

skola ,,olimpi’’ cdilobs, ganaviTaros Wadrakis swavlebis mimarTuleba skolaSi. am mizniT 2010–2011 saswavlo wlis dasasruls, aprilsa da maisSi, Catarda saWadrako turnirebi klasebSi, xolo –– maiss Catarda Sidasaskolo Cempionatis daskvniTi turi, romelsac warmarTavda skola ,,olimpis’’ Wadrakis pedagogi, erovnuli ostati, saqarTvelos damsaxurebuli mwvrTneli, Tbilisis xuTgzis Cempioni mamakacTa Soris, b–ni givi gogiCaiSvili. daskvniT etapze monawileobda 16 moswavle. 2010–2111 saswavlo wlis skolis Cempionoba WadrakSi moipova ana meliam. meore adgilze gavida vano SoSiaSvili, xolo mesame adgils dasjerda giorgi kalandaZe. turniris yvela monawiles skolis administraciam gadasca samaxsovro sigelebi, pirvel, meore da mesame adilze gasulebs gadaecaT saprizo medlebi. skola ,,olimpi’’ ulocavs ana melias, vano SoSiaSvils da giorgi kalandaZes mopovebul warmatebas! foto galerea