ღონისძიებები
ღონისძიებები

სკოლა ,,ოლიმპი’’ მიზნად ისახავს, დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო პროცესის ხელშემწყობი სასკოლო ღონისძიებები, რომელთა მიზანია მოსწავლეთა თვალსაწიერის გაფართოება, შემოქმედებითი, საპრეზენტაციო, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარების განვითარება, პარტნიორების მოძიება და თანამშრომლობა. 2010–2011 სასწავლო წელს სკოლა ,,ოლიმპში’’ ჩატარდა გამოფენები (ხატწერა, თექა, ფერწერა, გრაფიკა, დეკორატიული ნაკეთობები). გამოფენებში მონაწილეობდნენ როგროც სკოლის, ასევე, თბილისის სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეები (ფესტივალი ,,ოლიმპოს მწვერვალი’’).
,,ოლიმპის’’ მოსწავლეებმა წარმოადგინეს საკლასო კონცერტები, ლიტერეტურულ–მუსიკალური კომპოზიციები, რომელთა მომზადებისას პედაგოგებმა გაითვალისწინეს კლასის თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობები და უნარები.
სკოლის საჭადრაკო ტურნირი ორ ეტაპად ჩატარდა: საკლასო შეჯიბრის გამარჯვებულებმა მონაწილეობა მიიღეს სასკოლო ტურში.
,,ოლიმპმა’’ უმასპინძლა ორ საქალაქო ღონისძიებას – მიხეილ ჯავახიშვილის დაბადებიდან 130–ე წლისთავისადმი მიძღვნილ კონკურსსა და ფესტივალ ,,ოლიმპოს მწვერვალს;’’
,,ოლიმპის’’ სააქტო დარბაზში საქართველის ეროვნულმა მუზეუმმა პროექტ ,,მრავალკულტურული საქართველოს’’ ფარგლებში მოაწყო საქართველოში მცხოვრები ეთნოსების კულტურათა ამსახველი ფოტოგამოფენა; მუზეუმის თანამშრომლებმა ჩაატარეს სემინარი ,,ოლიმპის’’ მოსწავლეებისათვის;
ქართული ენისა და ლიტერატურის, ისტორიის, მათემატიკის კათედრებმა მოამზადეს და ჩაატარეს საგნობრივი ვიქტორინები, ხოლო ახალგაზრდულ ორგანიზაცია ,,ლიბრასთან’’ თანამშრომლობით ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში ,,რა?სად?როდის?’’
სასწავლო წლის დსასრულს სკოლის დამფუძნებელმა და ადმინისტრაციამ დააჯილდოვეს მეთორმეტეკლასელები საატესტატო გამოცდებში წარმატებული მონაწილეობისათვის. მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა (პედაგოგი: ნ. ჯავახიძე) კურსდამთავრებულებს წარმატებები მიულოცეს ლიტერატურულ–მუსიკალური კომპოზიციით ,,დიდგორი’’ და უსურვეს მომავალი გამარჯვებები.
სკოლის ხელმძღვანელობის მიზანია მოტივირებული, აქტიური მოსწავლეების გამოვლენა–წახალისება. ამ მიზნით საგანგებო სიგელებითა და საჩუქრებით აღინიშნება სკოლის თითოეული მოსწავლის წარმატება, მათი ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში.
სკოლა ,,ოლიმპის’’ ადმინისტრაცია მადლობას უხდის მოსწავლეებს, პედაგოგებსა და მშობლებს 2010–2011 სასწავლო წელს გაწეული მუშაობისათვის, ათანადგომისა და თანამშორმლობისათვის.

RonisZiebebi skola ,,olimpi’’ miznad isaxavs, dagegmos da ganaxorcielos saswavlo procesis xelSemwyobi saskolo RonisZiebebi, romelTa mizania moswavleTa Tvalsawieris gafarToeba, SemoqmedebiTi, saprezentacio, komunikaciisa da gunduri muSaobis unarebis ganviTareba, partniorebis moZieba da TanamSromloba. 2010–2011 saswavlo wels skola ,,olimpSi’’ Catarda gamofenebi (xatwera, Teqa, ferwera, grafika, dekoratiuli nakeTobebi). gamofenebSi monawileobdnen rogroc skolis, aseve, Tbilisis sxvadasxva skolebis moswavleebi (festivali ,,olimpos mwvervali’’). ,,olimpis’’ moswavleebma warmoadgines saklaso koncertebi, litereturul–musikaluri kompoziciebi, romelTa momzadebisas pedagogebma gaiTvaliswines klasis TiToeuli moswavlis SesaZleblobebi da unarebi. skolis saWadrako turniri or etapad Catarda: saklaso Sejibris gamarjvebulebma monawileoba miiRes saskolo turSi. ,,olimpma’’ umaspinZla or saqalaqo RonisZiebas – mixeil javaxiSvilis dabadebidan 130–e wlisTavisadmi miZRvnil konkurssa da festival ,,olimpos mwvervals;’’ ,,olimpis’’ saaqto darbazSi saqarTvelis erovnulma muzeumma proeqt ,,mravalkulturuli saqarTvelos’’ farglebSi moawyo saqarTveloSi mcxovrebi eTnosebis kulturaTa amsaxveli fotogamofena; muzeumis TanamSromlebma Caatares seminari ,,olimpis’’ moswavleebisaTvis; qarTuli enisa da literaturis, istoriis, maTematikis kaTedrebma moamzades da Caatares sagnobrivi viqtorinebi, xolo axalgazrdul organizacia ,,librasTan’’ TanamSromlobiT Catarda inteleqtualuri TamaSi ,,ra?sad?rodis?’’ saswavlo wlis dsasruls skolis damfuZnebelma da administraciam daajildoves meTormeteklaselebi saatestato gamocdebSi warmatebuli monawileobisaTvis. meoTxe klasis moswavleebma (pedagogi: n. javaxiZe) kursdamTavrebulebs warmatebebi miuloces literaturul–musikaluri kompoziciiT ,,didgori’’ da usurves momavali gamarjvebebi. skolis xelmZRvanelobis mizania motivirebuli, aqtiuri moswavleebis gamovlena–waxaliseba. am mizniT sagangebo sigelebiTa da saCuqrebiT aRiniSneba skolis TiToeuli moswavlis warmateba, maTi CarTuloba saskolo cxovrebaSi. skola ,,olimpis’’ administracia madlobas uxdis moswavleebs, pedagogebsa da mSoblebs 2010–2011 saswavlo wels gaweuli muSaobisaTvis, aTanadgomisa da TanamSormlobisaTvis.