სახელმძღვანელოები
კლასი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა
XII კლასი 1 ქართული თ.ვასაძე დიოგენე
2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვაძე
3 ინგლისური TOEFL Essays + Pet Practice Plus (Tests) + Grammar way 3 +Tests
4 ისტორია გ. აბდალაძე;  ნ. კვიტაიშვილი
5 გეოგრაფია ჭანტურია მე–11კლ.
6 ბიოლოგია ბურდილაძე, ბაგალიშვილი  მე–12კლ.
7 ქიმია გედენიძე, ლაზარაშვილი
8 ფიზიკა მ. ვარდიაშვილი.
9 რუსული მ.ლორთქიფანიძე; თ.ჩხეიძე.

 

XI კლასი 1 ქართული ენა შანიძე; კვაჭაძე.
2 ქართული ლიტერატურა ვ.როდონაია; ა.არაბული.
3 მათემატიკა გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვაძე.
4 ინგლისური English in Mind4 + Round-up 5 + TOEFL Essays
5 ისტორია მ.სურგულაძე; ვ.ანჩაბაძე.
6 გეოგრაფია ნ.ელიზბარაშვილი; დავითაშვილი.
7 ბიოლოგია ნ. იოსებაშვილი; ნ.ზაალიშვილი.
8 ფიზიკა გედენიძე, ლაზარაშვილი
9 ქიმია მ. ვარდიაშვილი.
10 რუსული მ.ლორთქიფანიძე; თ.ჩხეიძე.

 

X კლასი 1 ქართული ვ.როდონაია; ა.არაბული.
 
2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვაძე.
 
3 ინგლისური English in Mind4 + Round-up 5 +What a World 3;(II) English in Mind2 + Round-up 3 +What a World 2;
 
4 ისტორია ზ.კიკნაძე; ლ.პატარიძე
 
5 გეოგრაფია ნ.ელიზბარაშვილი; დავითაშვილი.
 
6 ბიოლოგია ნ. იოსებაშვილი; ნ.ზაალიშვილი.
 
7 ფიზიკა მნათობიშვილი; ქანთარია
 
8 ქიმია მ. ვარდიაშვილი.
 
9 რუსული მ.ლორთქიფანიძე; თ.ჩხეიძე.
 

 

IX კლასი 1 ქართული ლიტერატურა ვ.როდონაია; ა.არაბული.  
2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვაძე.  
3 ინგლისური Opportunities (Intermdiate) + What aWorld 2 + Round-up4 ; EngliSh in Mind 3; (IIდონე)  Opportunities (Fre-intermdiate)+Round-up3  
4 ისტორია მ.სურგულაძე; ვ.ანჩაბაძე.  
5 გეოგრაფია ნ.ელიზბარაშვილი; დავითაშვილი.  
6 ბიოლოგია ნ. იოსებაშვილი; ნ.ზაალიშვილი.  
7 ფიზიკა მნათობიშვილი; ქანთარია  
8 ქიმია მ. ვარდიაშვილი.  
9 რუსული მ.ლორთქიფანიძე; თ.ჩხეიძე.  
10 გერმანული “Genial A1” (ს I). Funk; Koenig; Koithan; Scherling.

 

VIII კლასი 1 ქართული ენა შანიძე; კვაჭაძე.
 
2 ქართული ლიტერატურა ვ.როდონაია; ა.არაბული.
3 მათემატიკა გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვაძე.
 
4 ინგლისური Opportunities (Intermdiate) + What aWorld 2 + Round-up4;  (IIდონე)  Opportunities (Fre-intermdiate) + What aWorld 2 + Round-up4  What aWorld2+Gramer Time
 
5 ისტორია მ.სურგულაძე; ვ.ანჩაბაძე.
 
6 გეოგრაფია ნ.ელიზბარაშვილი; დავითაშვილი.
 
7 ბიოლოგია ნ. იოსებაშვილი; ნ.ზაალიშვილი.
 
8
ფიზიკა მნათობიშვილი; ქანთარია
 
9 ქიმია მ. ვარდიაშვილი.
 
10 რუსული მ.ლორთქიფანიძე; თ.ჩხეიძე
 
11 გერმანული “Pingpong neu 1“. Gabriele Kopp; Konstanze Frolich.

12 გერმანული (მეორე განაყოფი) “Genial A2” (ს II). Funk; Koenig; Koithan; Scherling.

 

VII კლასი 1 ქართული ენა ა.შანიძე; ლ.კვაჭაძე  
2 ქართული ლიტერატურა ვ.როდონაია; ვ.არაბული.  
3 მათემატიკა გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვაძე.  
4 ინგლისური English in Mind 2 + grammer Time 3 + What a World 1.  
5 რუსული  ნ.ლორთქიფანიძე.  
6 ისტორია
ზ.კიკნაძე.  
7 ბიოლოგია ნ.ზაალიშვილი;  ნ.იოსებაშვილი.  
8
გეოგრაფია ელიზბარაშვილი; დავითაშვილი  

 

VI კლასი 1 ქართული ენა ა,შანიძე; ლ.კვაჭაძე  
2 ქართული ლიტერატურა ვ.როდონაია; ვ.არაბული.  
3 მათემატიკა გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვაძე.  
4 ინგლისური Megic Time 2 + What a life1 + Round-up3; English in Mind 1.  
5 რუსული ნ.ლორთქიფანიძე.  
6 ისტორია
 ზ.კიკნაზე.  
7 ბიოლოგია ლ.ბურდილაძე;  ლ.თევზაძე  
8
გეოგრაფია ელიზბარაშვილი; დავითაშვილი.  
9 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე.
10 გერმანული გერმანული ენა სII. ლ.კობახიძე;   ლ.მეტრეველი.

 

V კლასი 1 ქართული ენა ა.შანიძე; ლ.კვაჭაძე  
2 ქართული ლიტერატურა ვ.როდონაია; ნ.კუხიანიძე.  
3 მათემატიკა ა.ტელგმა; ე.ნურკი.  
4 ინგლისური Megic Time 2 +Round-up3.  
5 რუსული მ.რევია (დIII).  
6 ისტორია (ჩვენი საქართველო)
მ.სურგულაძე; ნ.მინდაძე.  
7 ბუნება მ.ბლიაძე.რ.ახვლედიანი.  
8
მუსიკა
ჩიკვაიძე.  
9 გერმანული “Deutsch plus Spass” (DIII.) ნინო მერკვილაძე;  თათა ხუციშვილი.

 

IV კლასი 1 ქართული ნ. გორდელაძე; თ.კუხიანიძე.(კლასგარეშე. ბ.სარია;ე.აფხაზავა)  
2 მათემატიკა გ. ბერიშვილი; ს.ხაჟომია.  
3 ინგლისური Megic Time 1 +Round-up2.  
4 რუსული მ.ლორთქიფანიძე; ი.ჩხეიძე
 
5 ბუნება მ.ბლიაძე; რ.ახვლედიანი.  
6
ხელოვნება ა.კლდიაშვილი; ნ.ღაღანიძე.  

 

III კლასი 1 ქართული ნ. გორდელაძე; თ.კუხიანიძე.  
2
მათემატიკა გ. ბერიშვილი; ს.ხაჟომია.  
3
ინგლისური Kids box 3 +  Grammer Time 1  
4
რუსული ხ.ლუტიძე; კ.შოშიაშვილი  
5
ბუნება მ.ბლიაძე; რ.ახვლედიანი.  
6
ხელოვნება ა.კლდიაშვილი; ნ.ღაღანიძე.  

 

II კლასი 1 ქართული თ.კუხიანიძე. მ.ბედოშვილი სულაკაური 2007წ.
2
მათემატიკა გ. ბერიშვილი;  ი.კოტეტიშვილი სულაკაური 2007წ.
3
ინგლისური Kids box 1 + Round-up starter „ინტელექტი“2008წ.
4
რუსული მ.ლორთქიფანიძე; ი.ჩხეიძე  
5
ბუნება გ.კვანტალიანი; ლ.მიქიაშვილი სულაკაური 2007წ.
6
ხელოვნება ა.კლდიაშვილი; ნ.ღაღანიძე „კლიო“2007წ.

 

I კლასი 1 ქართული ნ. გორდელაძე; თ.კუხიანიძე.  
2
მათემატიკა გ. ბერიშვილი; ს.ხაჟომია.  
3
ინგლისური Join in starter  
5
ბუნება გ.კვანტალიანი  
6
ხელოვნება ა.კლდიაშვილი; ნ.ღაღანიძე.  
klasi № saxelmZRvanelo avtori gamomcemloba XII klasi 1 qarTuli T.vasaZe diogene 2 maTematika g.gogiSvili; T.vefxvaZe 3 inglisuri TOEFL Essays + Pet Practice Plus (Tests) + Grammar way 3 +Tests 4 istoria g. abdalaZe;  n. kvitaiSvili 5 geografia Wanturia me–11kl. 6 biologia burdilaZe, bagaliSvili  me–12kl. 7 qimia gedeniZe, lazaraSvili 8 fizika m. vardiaSvili. 9 rusuli m.lorTqifaniZe; T.CxeiZe.   XI klasi 1 qarTuli ena SaniZe; kvaWaZe. 2 qarTuli literatura v.rodonaia; a.arabuli. 3 maTematika g.gogiSvili; T.vefxvaZe. 4 inglisuri English in Mind4 + Round-up 5 + TOEFL Essays 5 istoria m.surgulaZe; v.anCabaZe. 6 geografia n.elizbaraSvili; daviTaSvili. 7 biologia n. iosebaSvili; n.zaaliSvili. 8 fizika gedeniZe, lazaraSvili 9 qimia m. vardiaSvili. 10 rusuli m.lorTqifaniZe; T.CxeiZe.   X klasi 1 qarTuli v.rodonaia; a.arabuli.   2 maTematika g.gogiSvili; T.vefxvaZe.   3 inglisuri English in Mind4 + Round-up 5 +What a World 3;(II) English in Mind2 + Round-up 3 +What a World 2;   4 istoria z.kiknaZe; l.patariZe   5 geografia n.elizbaraSvili; daviTaSvili.   6 biologia n. iosebaSvili; n.zaaliSvili.   7 fizika mnaTobiSvili; qanTaria   8 qimia m. vardiaSvili.   9 rusuli m.lorTqifaniZe; T.CxeiZe.     IX klasi 1 qarTuli literatura v.rodonaia; a.arabuli.   2 maTematika g.gogiSvili; T.vefxvaZe.   3 inglisuri Opportunities (Intermdiate) + What aWorld 2 + Round-up4 ; EngliSh in Mind 3; (IIdone)  Opportunities (Fre-intermdiate)+Round-up3   4 istoria m.surgulaZe; v.anCabaZe.   5 geografia n.elizbaraSvili; daviTaSvili.   6 biologia n. iosebaSvili; n.zaaliSvili.   7 fizika mnaTobiSvili; qanTaria   8 qimia m. vardiaSvili.   9 rusuli m.lorTqifaniZe; T.CxeiZe.   10 germanuli “Genial A1” (s I). Funk; Koenig; Koithan; Scherling.   VIII klasi 1 qarTuli ena SaniZe; kvaWaZe.   2 qarTuli literatura v.rodonaia; a.arabuli. 3 maTematika g.gogiSvili; T.vefxvaZe.   4 inglisuri Opportunities (Intermdiate) + What aWorld 2 + Round-up4;  (IIdone)  Opportunities (Fre-intermdiate) + What aWorld 2 + Round-up4  What aWorld2+Gramer Time   5 istoria m.surgulaZe; v.anCabaZe.   6 geografia n.elizbaraSvili; daviTaSvili.   7 biologia n. iosebaSvili; n.zaaliSvili.   8 fizika mnaTobiSvili; qanTaria   9 qimia m. vardiaSvili.   10 rusuli m.lorTqifaniZe; T.CxeiZe   11 germanuli “Pingpong neu 1“. Gabriele Kopp; Konstanze Frolich. 12 germanuli (meore ganayofi) “Genial A2” (s II). Funk; Koenig; Koithan; Scherling.   VII klasi 1 qarTuli ena a.SaniZe; l.kvaWaZe   2 qarTuli literatura v.rodonaia; v.arabuli.   3 maTematika g.gogiSvili;T.vefxvaZe.   4 inglisuri English in Mind 2 + grammer Time 3 + What a World 1.   5 rusuli  n.lorTqifaniZe.   6 istoria z.kiknaZe.   7 biologia n.zaaliSvili;  n.iosebaSvili.   8 geografia elizbaraSvili; daviTaSvili     VI klasi 1 qarTuli ena a,SaniZe; l.kvaWaZe   2 qarTuli literatura v.rodonaia; v.arabuli.   3 maTematika g.gogiSvili;T.vefxvaZe.   4 inglisuri Megic Time 2 + What a life1 + Round-up3; English in Mind 1.   5 rusuli n.lorTqifaniZe.   6 istoria  z.kiknaze.   7 biologia l.burdilaZe;  l.TevzaZe   8 geografia elizbaraSvili; daviTaSvili.   9 musika m.CikvaiZe. 10 germanuli germanuli ena sII. l.kobaxiZe;   l.metreveli.   V klasi 1 qarTuli ena a.SaniZe; l.kvaWaZe   2 qarTuli literatura v.rodonaia; n.kuxianiZe.   3 maTematika a.telgma; e.nurki.   4 inglisuri Megic Time 2 +Round-up3.   5 rusuli m.revia (dIII).   6 istoria (Cveni saqarTvelo) m.surgulaZe; n.mindaZe.   7 buneba m.bliaZe.r.axvlediani.   8 musika CikvaiZe.   9 germanuli “Deutsch plus Spass” (DIII.) nino merkvilaZe;  TaTa xuciSvili.   IV klasi 1 qarTuli n. gordelaZe; T.kuxianiZe.(klasgareSe. b.saria;e.afxazava)   2 maTematika g. beriSvili; s.xaJomia.   3 inglisuri Megic Time 1 +Round-up2.   4 rusuli m.lorTqifaniZe; i.CxeiZe   5 buneba m.bliaZe; r.axvlediani.   6 xelovneba a.kldiaSvili; n.RaRaniZe.     III klasi 1 qarTuli n. gordelaZe; T.kuxianiZe.   2 maTematika g. beriSvili; s.xaJomia.   3 inglisuri Kids box 3 +  Grammer Time 1   4 rusuli x.lutiZe; k.SoSiaSvili   5 buneba m.bliaZe; r.axvlediani.   6 xelovneba a.kldiaSvili; n.RaRaniZe.     II klasi 1 qarTuli T.kuxianiZe. m.bedoSvili sulakauri 2007w. 2 maTematika g. beriSvili;  i.kotetiSvili sulakauri 2007w. 3 inglisuri Kids box 1 + Round-up starter „inteleqti“2008w. 4 rusuli m.lorTqifaniZe; i.CxeiZe   5 buneba g.kvantaliani; l.miqiaSvili sulakauri 2007w. 6 xelovneba a.kldiaSvili; n.RaRaniZe „klio“2007w.   I klasi 1 qarTuli n. gordelaZe; T.kuxianiZe.   2 maTematika g. beriSvili; s.xaJomia.   3 inglisuri Join in starter   5 buneba g.kvantaliani   6 xelovneba a.kldiaSvili; n.RaRaniZe.